Người trúng thưởng trò chơi điện tử được phép nhận ngoại tệ

Quy định này được đề cập tại Thông tư 09/2022/TT-NHN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Ngày 12/7, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư 09/2022/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.Thông tư 09/2022/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 1/9 và thay thế Thông tư 15/2014/TT-NHNN ngày 24/7/2014, Thông tư 11/2017/TT-NHNN ngày 30/8/2017.

Đồng tiền quy ước trong kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng

Theo Điều 4 Thông tư 09/2022/TT-NHNN, mệnh giá của đồng tiền quy ước có thể ghi bằng đồng Việt Nam hoặc bằng một loại ngoại tệ chuyển đổi. Doanh nghiệp quy đổi mệnh giá đồng tiền quy ước sang đồng Việt Nam hoặc các loại ngoại tệ khác.

Tỷ giá chuyển đổi phải căn cứ theo tỷ giá niêm yết vào ngày giao dịch của ngân hàng được phép nơi doanh nghiệp mở tài khoản chuyên dùng ngoại tệ. Trong trường hợp ngày giao dịch là ngày nghỉ, ngày lễ thì tỷ giá quy đổi sẽ căn cứ theo tỷ giá vào ngày giao dịch liền kề trước đó.

Hiện hành, theo Thông tư 15/2014/TT-NHNN thì tỷ giá chuyển đổi căn cứ theo tỷ giá niêm yết của ngân hàng được phép nơi doanh nghiệp mở tài khoản chuyên dùng ngoại tệ.

Người chơi được đổi đồng tiền quy ước ra ngoại tệ hoặc đồng Việt Nam khi không chơi hết hoặc trúng thưởng bằng đồng tiền quy ước và có thể sử dụng số ngoại tệ đổi từ đồng tiền quy ước để thực hiện giao dịch: Bán ngoại tệ cho ngân hàng, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài qua ngân hàng, được ngân hàng xác nhận để mang ngoại tệ tiền mặt ra nước ngoài...

Ngoài ra, người chơi được đổi đồng tiền quy ước ra ngoại tệ hoặc đồng Việt Nam trong trường hợp không chơi hết hoặc trúng thưởng bằng đồng tiền quy ước tại doanh nghiệp và được sử dụng số ngoại tệ đổi từ đồng tiền quy ước để thực hiện các giao dịch quy định tại Điều 3 Thông tư 09/2022/TT-NHNN .

Nhận và sử dụng tiền trả thưởng bằng ngoại tệ

Về nhận và sử dụng tiền trả thưởng bằng ngoại tệ, Điều 3 Thông tư quy định, người chơi được nhận tiền trả thưởng bằng ngoại tệ và sử dụng số ngoại tệ trả thưởng như sau:

Trường hợp người chơi nhận tiền trả thưởng bằng ngoại tệ tiền mặt: Được bán ngoại tệ cho ngân hàng được phép lấy đồng Việt Nam; được chuyển số ngoại tệ tiền mặt trả thưởng ra nước ngoài qua ngân hàng được phép; được ngân hàng được phép xác nhận để mang số ngoại tệ tiền mặt trả thưởng ra nước ngoài theo quy định; được nộp số ngoại tệ tiền mặt trả thưởng vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của người chơi mở tại ngân hàng được phép.

Trường hợp người chơi nhận tiền trả thưởng bằng ngoại tệ chuyển khoản: Được chuyển số ngoại tệ trả thưởng từ tài khoản chuyên dùng ngoại tệ của doanh nghiệp theo quy định sang tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của người chơi mở tại ngân hàng được phép; được chuyển số ngoại tệ trả thưởng từ tài khoản chuyên dùng ngoại tệ của doanh nghiệp sang tài khoản của người chơi mở tại nước ngoài.

Người chơi có thể ủy quyền cho doanh nghiệp liên hệ với ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch nộp ngoại tệ, chuyển ngoại tệ, xin cấp giấy xác nhận mang ngoại tệ tiền mặt ra nước ngoài theo quy định.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng nêu rõ phạm vi thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác đối với doanh nghiệp.

Theo đó, doanh nghiệp được NHNN cấp Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác được thực hiện các hoạt động như: Thu ngoại tệ tiền mặt từ việc bán đồng tiền quy ước; thu ngoại tệ tiền mặt từ máy trò chơi điện tử có thưởng có chức năng thu ngoại tệ tiền mặt trực tiếp của người chơi; thu chuyển khoản từ tài khoản ở nước ngoài hoặc tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ mở tại ngân hàng được phép ở Việt Nam của người chơi vào tài khoản chuyên dùng ngoại tệ của doanh nghiệp…

Việc thu, chi và thực hiện các hoạt động ngoại hối khác liên quan đến đồng tiền của nước có chung biên giới thực hiện theo quy định tại Hiệp định thanh toán song phương giữa NHNN và ngân hàng trung ương các nước có chung biên giới. Doanh nghiệp được NHNN cấp Giấy phép đối với đồng tiền của nước có chung biên giới theo phạm vi quy định.

Điều chuyển ngoại tệ

Doanh nghiệp được chuyển ngoại tệ từ tài khoản chuyên dùng ngoại tệ sang tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ mở tại ngân hàng được phép.

Trường hợp số ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ và số dư ngoại tệ trên tài khoản chuyên dùng ngoại tệ không đủ để đáp ứng nhu cầu chi trả hoặc nhu cầu chi rút ngoại tệ tiền mặt quy định tại điểm a, b, c khoản 2 Điều 6 Thông tư này, doanh nghiệp được chuyển ngoại tệ từ tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ sang tài khoản chuyên dùng ngoại tệ.

Doanh nghiệp được duy trì một lượng ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ hàng ngày để phục vụ hoạt động kinh doanh tại 1 Điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng (được ghi trên Giấy phép) trên cơ sở tính toán số ngoại tệ tiền mặt cần thiết để đáp ứng nhu cầu chi trả thưởng và nhu cầu chi trả ngoại tệ tiền mặt cho người chơi trong trường hợp không chơi hết đồng tiền quy ước.

Vào ngày làm việc tiếp theo ngày có nguồn thu ngoại tệ tiền mặt từ hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng vượt mức tồn quỹ, doanh nghiệp phải nộp số ngoại tệ tiền mặt vượt mức tồn quỹ vào tài khoản chuyên dùng ngoại tệ mở tại ngân hàng được phép quy định tại Điều 6 Thông tư này.

Doanh nghiệp là đơn vị chấp nhận thẻ được chấp nhận thẻ tín dụng của người chơi để bán đồng tiền quy ước khi tham gia các trò chơi điện tử có thưởng. Đồng tiền doanh nghiệp được nhận từ tổ chức thanh toán thẻ là đồng Việt Nam.

Quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp

Ngoài ra, Thông tư cũng nêu rõ quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp như niêm yết, thông báo công khai tỷ giá chuyển đổi giữa mệnh giá đồng tiền quy ước với đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ.

Thực hiện xác nhận trúng thưởng, trả thưởng, đổi đồng tiền quy ước cho người chơi theo mẫu tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này, cung cấp giấy tờ, chứng từ có liên quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của số tiền trúng thưởng, trả thưởng, số tiền đổi từ đồng tiền quy ước do người chơi không chơi hết làm cơ sở để ngân hàng được phép xác nhận việc mang, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài, nộp ngoại tệ vào tài khoản của người chơi theo quy định tại Điều 3 Thông tư này.

Giấy xác nhận trúng thưởng, trả thưởng, đổi đồng tiền quy ước cho người chơi chỉ có giá trị sử dụng 1 lần trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phát hành.

Xuất trình đầy đủ giấy tờ, chứng từ cho ngân hàng được phép khi thực hiện giao dịch nộp ngoại tệ tiền mặt vào tài khoản chuyên dùng ngoại tệ và giao dịch bán, chuyển ngoại tệ.

Thực hiện chế độ ghi chép, thống kê, lưu giữ chứng từ theo quy định liên quan của pháp luật.

Xây dựng Quy chế quản lý, kiểm soát nội bộ đối với nguồn thu, chi ngoại tệ trong hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, trong đó tối thiểu bao gồm các nội dung sau: quy trình thu, chi ngoại tệ; quy trình kiểm soát nguồn thu, chi ngoại tệ đảm bảo quy định về phòng chống rửa tiền, bảo đảm an toàn đối với lượng tiền mặt thu được trong quá trình kinh doanh; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ phận, cá nhân có liên quan.

Chấp hành đúng quy định tại Giấy phép, quy định tại Thông tư này, quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và quy định của pháp luật có liên quan.

Được mua ngoại tệ của ngân hàng được phép nơi doanh nghiệp mở tài khoản chuyên dùng ngoại tệ trong trường hợp số ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ, số dư ngoại tệ trên tài khoản chuyên dùng ngoại tệ và tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ không đủ để đáp ứng nhu cầu chi trả hoặc nhu cầu chi rút ngoại tệ tiền mặt để phục vụ hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng theo phạm vi thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác của doanh nghiệp quy định tại Điều 5 Thông tư này trên cơ sở xuất trình chứng từ, giấy tờ đảm bảo giao dịch hợp pháp, hợp lệ.

Định kỳ hàng quý, trước ngày 10 tháng đầu quý sau, doanh nghiệp phải báo cáo bằng văn bản giấy, gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối) và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn nơi doanh nghiệp đặt Điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài về tình hình thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác theo mẫu tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này. Thời gian chốt số liệu báo cáo được tính từ ngày 15 của tháng trước kỳ báo cáo đến ngày 14 của tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo.

Mời bạn theo dõi Đời sống Pháp lý trên Google News để được cập nhật thông tin mới nhất cũng như ủng hộ chúng tôi.

Người trúng thưởng trò chơi điện tử được phép nhận ngoại tệ Người trúng thưởng trò chơi điện tử được phép nhận ngoại tệ Reviewed by Đời sống Pháp lý on 7/18/2022 02:19:00 CH Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.