Một người đứng tên Sổ đỏ, căn cứ vào đâu để xác định tài sản riêng hay chung của vợ chồng?

Nếu chỉ có một người đứng tên trên Sổ đỏ thì căn cứ vào đâu để biết đó là tài sản riêng hay tài sản chung của vợ chồng? 

Việc chứng minh tài sản chung, tài sản riêng vợ chồng dựa vào thời điểm hình thành tài sản, nguồn gốc hình thành của tài sản đó cũng như thỏa thuận của vợ, chồng về việc quản lý, định đoạt tài sản vợ, chồng.

Trong đó, tài sản chung của vợ, chồng là tài sản do vợ, chồng tạo ra; thu nhập hợp pháp của vợ, chồng; được thừa kế chung hoặc tặng cho chung… trong thời kỳ hôn nhân theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014.  

Còn tài sản riêng vợ, chồng được quy định tại Điều 43 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. Cụ thể, tài sản riêng gồm:  Tài sản mỗi người có trước khi kết hôn; Tài sản được thừa kế riêng, tặng cho riêng trong thời kỳ hô nhân; được chia riêng khi chia tài sản chung của vợ, chồng…  

Trên Sổ đỏ có ghi tài sản chung, riêng vợ chồng không?

Theo Thông tư 23/2014/TT-BTNMT được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 33/2017/TT-BTNMT gồm chủ sở hữu tại trang 1 của Sổ đỏ; thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại trang 2 của Sổ đỏ.  

Trong đó, với tài sản chung vợ, chồng là nhà, đất, Thông tư 23/2014 quy định Sổ đỏ sẽ được thể hiện như sau:  

 Chủ sở hữu: Ghi họ tên, năm sinh, tên, số giấy tờ tùy thân, địa chỉ thường trú của cả vợ và chồng theo điểm d khoản 1 Điều 5 Thông tư 23/2014 bởi theo Điều 34 Luật Hôn nhân và Gia đình, Sổ đỏ là tài sản chung của vợ, chồng phải ghi tên cả hai người trừ trường hợp có thỏa thuận khác.  

Việc thỏa thuận khác được quy định tại khoản 4 Điều 98 Luật Đất đai như sau:  Trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng thì phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trừ trường hợp vợ và chồng có thỏa thuận ghi tên một người.

- Sổ đỏ đã cấp có sự thay đổi thông tin thì sẽ được xác nhận như sau: Khi vợ, chồng nhập tài sản riêng của mình vào tài sản chung thì sẽ ghi theo khoản 4 Điều 18 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT.

Cụ thể, chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của vợ hoặc của chồng thành của chung hai vợ chồng thì ghi "Chuyển quyền... (ghi loại tài sản chuyển quyền) của... (ghi tên người chồng hoặc vợ đã chuyển quyền) thành của chung Ông... và vợ là Bà... (ghi tên và địa chỉ của hai vợ chồng) theo hồ sơ số... (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)" .

Có thể thấy, trường hợp thông thường nhất, nếu đây là tài sản chung thì Sổ đỏ thường sẽ ghi tên cả hai vợ chồng mà không có nội dung thể hiện đây là tài sản chung hay tài sản riêng. 

Nếu Sổ đỏ chỉ ghi tên một người thì người đó cần phải có giấy tờ, tài liệu chứng minh đây là tài sản riêng.  Bởi nếu không chứng minh được thì theo khoản 3 Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình, không có căn cứ để chứng minh đây là tài sản riêng của mỗi bên thì nó sẽ được coi là tài sản chung.  

Tuy nhiên, thực tế cho thấy rất nhiều trường hợp Sổ đỏ là tài sản chung vợ chồng nhưng chỉ ghi một trong hai người (chỉ ghi tên vợ hoặc chồng). Vậy luật quy định về trường hợp này thế nào?  

Nếu có giao dịch liên quan đến nhà, đất mà Sổ đỏ chỉ ghi tên một người thì thực hiện như trường hợp đại diện của vợ và chồng theo Điều 26 Luật Hôn nhân và Gia đình. 

Nếu có tranh chấp mà không có căn cứ chứng minh đây là tài sản riêng của mỗi bên thì được coi là tài sản chung vợ, chồng.  

Như vậy, nếu tài sản ghi tên của cả hai vợ, chồng thì đó là tài sản chung vợ, chồng. Nếu chỉ ghi tên một trong hai người thì khi có tranh chấp, vợ, chồng phải chứng minh được đây là tài sản riêng; không chứng minh được thì nhà, đất đó sẽ trở thành tài sản chung vợ, chồng.  

Có thể thấy, nếu Sổ đỏ hình thành trong thời kỳ hôn nhân mà chỉ ghi tên một người thì vẫn có khả năng đây là tài sản chung vợ, chồng nếu có tranh chấp xảy ra. Do đó, để chứng minh đây là tài sản riêng thì cần phải căn cứ vào thời điểm hình thành, nguồn gốc hình thành của tài sản cũng như văn bản ghi thỏa thuận của các bên. 

Một người đứng tên Sổ đỏ, căn cứ vào đâu để xác định tài sản riêng hay chung của vợ chồng? Một người đứng tên Sổ đỏ, căn cứ vào đâu để xác định tài sản riêng hay chung của vợ chồng? Reviewed by Pháp luật Toàn cầu on 12/20/2021 07:30:00 SA Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.