CSGT đi xe biển trắng có quyền dừng xe vi phạm giao thông không?

CSGT đi xe biển trắng vẫn có quyền dừng xe có dấu hiệu vi phạm giao thông để kiểm tra, xử lý.


Khoản 1, Điều 16 Thông tư 65/2020/TT-BCA quy định cụ thể 4 trường hợp CSGT thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch được dừng phương tiện giao thông để kiểm soát như sau:

Trực tiếp phát hiện hoặc thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, ghi thu được các hành vi vi phạm pháp luật về GTĐB và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện GTĐB, kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Có văn bản đề nghị của Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan điều tra; văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện để kiểm soát phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác (văn bản này phải ghi cụ thể thời gian, tuyến đường, phương tiện dừng để kiểm soát, xử lý, lực lượng tham gia phối hợp).

Tin báo, phản ánh, kiến nghị, tố cáo của tổ chức, cá nhân về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

CSGT được áp dụng các biện pháp ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm về giao thông đường bộ, trật tự xã hội và các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, khi dừng phương tiện để kiểm soát, nếu phát hiện vi phạm, CSGT sẽ xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật bằng việc tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính hoặc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ đối với người vi phạm.

Xe là phương tiện di chuyển, còn thi hành công vụ là công việc của CSGT. CSGT đi xe biển trắng vẫn có quyền dừng xe có dấu hiệu vi phạm giao thông để kiểm tra, xử lý.

Phát hiện CSGT phạt sai, người vi phạm khiếu nại thế nào?

Theo khoản 1 Điều 15 Luật Xử lý vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức bị xử lý vi phạm hành chính có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, khi cảm thấy CSGT áp dụng sai quy định về xử phạt hành chính, người vi phạm có quyền khiếu nại đối với quyết định xử phạt đó. Việc khiếu nại có thể đúng hoặc không đúng. Tuy nhiên, người vi phạm có quyền khiếu nại khi có căn cứ cho rằng quyền lợi của mình bị xâm hại. Nếu việc khiếu nại không thành công thì người vi phạm cũng không bị xử phạt thêm về lỗi nào khác.

Khoản 1 Điều 73 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính phải chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính; trường hợp quyết định xử phạt vi phạm hành chính có ghi thời hạn thi hành nhiều hơn 10 ngày thì thực hiện theo thời hạn đó.

Trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì vẫn phải chấp hành quyết định xử phạt, trừ trường hợp người giải quyết khiếu nại, khởi kiện đã ra quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định xử phạt. Việc khiếu nại, khởi kiện được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Khoản 1, 2 Điều 8 Luật Khiếu nại 2011 quy định về hình thức khiếu nại: Việc khiếu nại được thực hiện bằng đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp.

Trường hợp khiếu nại được thực hiện bằng đơn thì trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ.

Trường hợp người khiếu nại đến khiếu nại trực tiếp thì người tiếp nhận khiếu nại hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại hoặc người tiếp nhận ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản và yêu cầu người khiếu nại ký hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản, trong đó ghi rõ nội dung như trên.

Điều quy định tại Điều 7, 9 Luật Khiếu nại 2011 quy định về trình tự khiếu nại như sau:

Trong thời gian 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt hành chính thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định xử phạt hoặc cơ quan có người đó hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

CSGT đi xe biển trắng có quyền dừng xe vi phạm giao thông không? CSGT đi xe biển trắng có quyền dừng xe vi phạm giao thông không? Reviewed by Đời sống Pháp lý on 9/18/2021 09:06:00 SA Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.