Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng hạng chức danh giáo viên năm 2019

Để được đăng ký dự xét thăng hạng chức danh giáo viên năm 2019, giáo viên phải đáp ứng một số các tiêu chuẩn và điều kiện.


Ngày 23/7, Bộ Giáo dục và đào tạo đã ban hành Công văn 3124/BGDĐT-NGCBQLGD về tổ chức thăng hạng chức danh giáo viên năm 2019.

Thẩm quyền tổ chức

Năm 2019, Bộ GDĐT tổ chức kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên trong các đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc Bộ GDĐT có chức danh tương đương với chức danh chuyên viên chính.

Bao gồm: giáo viên trung học cơ sở (THCS), giáo viên trung học phô thông (THPT) và giáo viên dự bị đại học (DBĐH) thăng từ hạng II lên hạng I;

Giáo viên THPT và giáo viên DBĐH thăng từ hạng III lên hạng II.

Bộ GDĐT ủy quyền cho các đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc Bộ tổ chức các kỳ thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên thuộc phạm vi quản lý có chức danh tương đương với chức đanh chuyên viên và cán sự.

Bao gồm: giáo viên mầm non, giáo viên tiều học thăng từ hạng IV lên hạng II.

Giáo viên mầm non, giáo viên tiêu học, giáo viên THCS thăng từ hạng III lên hạng II.

Điều kiện, tiêu chuẩn, nội dung, hình thức và các nội dung liên quan đến công tác tổ chức kỳ thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật và hướng dẫn của Bộ GDĐT.

Đối tượng dự xét thăng hạng

Từ hạng II lên hạng I

Giáo viên trung học phổ thông đang trực tiếp làm công tác giảng dạy/giáo dục trong các cơ sở giáo dục phố thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên biệt công lập thuộc và trực thuộc Bộ GDĐT có câp trung học phổ thông: đang giữ chức danh giáo viên trung học phô thông hạng II - Mã số: V.07.05.14.

Giáo viên trung học cơ sở đang trực tiếp làm công tác giảng dạy/giáo dục trong các cơ sở giáo dục phố thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên biệt công lập thuộc và trực thuộc Bộ GDĐT có cấp trung học cơ sở; đang giữ chức danh giáo viên trung học cơ sở hạng II - Mã số: V.07.04.11.

Giáo viên dự bị đại học đang trực tiếp làm công tác giảng dạy/giáo dục trong các trường dự bị đại học trực thuộc GDĐT; đang giữ chức danh giáo viên dự bị đại học hạng II - Mã số: V.07.07.18.

Từ hạng III lên hạng II

Giáo viên trung học phố thông dang trực tiếp làm công tác giảng dạy/giáo dục trong trong các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên biệt công lập thuộc và trực thuộc Bộ GDĐT có cấp trung học phô thông: đang giữ chức danh giáo viên trung học phô thông hạng III - Mã số: V.07.05.15.

Giáo viên dự bị đại học đang trực tiếp làm công tác giảng dạy/giáo dục trong các trường dự bị đại học trực thuộc Bộ GDĐT; đang giữ chức danh giáo viên dự bị đại học hạng IH - Mã số: V.07.07.19.

Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng hạng

Giáo viên dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Cơ sở giáo dục có nhu câu về vị trí việc làm của chức danh nghề nghiệp ở hạng đăng ký dự xét và được câp có thâm quyên cử đi dự xét.

- Được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian công tác ba năm liên tục tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự xét; có đủ phâm chất và đạo đức nghề nghiệp: không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

- Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp ở hạng đăng ký dự xét theo quy định tại Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNYV ngày 16/9/2015 của Bộ GDĐT và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập; Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày l6/9/2015 của Bộ GDĐT và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuân chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phô thông công lập, Thông tư số 30/2017/TT-BGDĐT ngày 05/12/2017 của Bộ GDĐT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học.

Quy trình tổ chức xét thăng hạng

Theo đó, quy trình tổ chức xét thăng hạng gồm 3 bước:

Bước 1. Các đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc Bộ GDĐT thông báo tới tất cả giáo viên kế hoạch tổ chức của Bộ GDĐT.

Bước 2. Tổ chức thu nhận hồ sơ, sơ tuyển và lập danh sách cùng hồ sơ giáo viên dự xét thăng hạng chức danh nghè nghiệp giáo viên năm 2019, gửi về Bộ GDĐT.

Bước 3. Bộ GDĐT thành lập Hội đồng xét thăng hạng và tổ chức xét thăng hạng thực hiện theo quy định tại khoản 3,4,5 Điều 31, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.

Các đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc Bộ GDĐT chịu trách nhiệm trước pháp luật về tiêu chuân, điều kiện của giáo viên được cử tham dự kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên các cấp.

Giáo viên có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định có quyền đăng kí dự xét thăng hạng chức danh nghê nghiệp và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật vê tính chính xác của nội dung hô sơ đăng ký dự xét.

Cách tính điểm và xác định người trúng tuyến trong kỳ xét thăng hạng

Cách tính điểm: Thực hiện theo quy định tại Điều 6, Điêu 7 Thông tư số 28/2017/TT-BGDĐT.

Nguyên tắc xác định người trúng tuyên: Thực hiện theo quy định tại Điều 8, Thông tư sô 28/2017/TT-BGDDT.

Không bảo lưu kết quả các kỳ xét thăng hạng chức danh nghẻ nghiệp giáo viên.

Xem thêm: Tăng lương tối thiểu vùng 2020, người lao động “được” và “mất” những gì
Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng hạng chức danh giáo viên năm 2019 Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng hạng chức danh giáo viên năm 2019 Reviewed by Đời sống Pháp lý on tháng 7 26, 2019 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.